Sveikinimų tekstai

VESTUVINIAI SVEIKINIMAI

.

Jūs rankom keturiom
kelius į laimę tiesit –
Kartu pavasariai žali
ir vasaros žydės.
Kartu ir džiaugsitės,
kartu liūdėsit
Ir tyliai lauksite
trečios širdies,
Nebus visos dienos
vien linksmos ir smagios Ir saulė ne kasdien
vienodai švies.
Lai meilė – kelrode
žvaigžde sužibus –
Jums vieną kelią
kuo ryškiau nušvies.

.

Aukso žiedas laimės ratas
Be pradžios, be pabaigos.
Lai nuo šiandien šimtui metų
Jūsų ranką jis papuoš.
Jis primins, ką prie altoriaus
Pažadėjot viens kitam,
Jis įkvėps jėgų, stiprybės
Atsispirt visiems vargams.

.

Būkit laimingi, meilėje vienas kitą suradę,
Būkit laimingi vienas kitam likimus patikėję!
Lai Jūsų širdyse visad pavasaris žydėtų,
skambėtų juokas, lietusi daina,
kad Laimė būtų amžina!

.

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų
Palieski lūpas bučiniu švelniu,
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių
Mes sutarėm kartu nešt sunkią naštą
Būt viens kitam ir broliu ir draugu,
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.
Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Mūs plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangusis būkime širdim jauni mes visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.

.

Nesibaigs lai metų metais Medaus mėnesio verpetai!
Kopinėkit meilės medų — visą amžių metų metais!
Sau svajonę pastatykit — tarsi korį nulipdykit
Platų avilį vaikučiams — Jūsų meilės pabiručiams.
Medum šeimą sulipdykit… turtui vaško padarykit
Ir uždekit meilės žvakę, savo gerbūvį pastatę.
Kopinėkit meilės medų, kad pritrūktų meilei metų!..

.

Kaip nuostabu surasti meilę,
Kai nesitiki visai.
Švelnumą ir beribę laimę
Pajausti dviese jau kitaip.
Tas subrandintas dviejų jausmas –
Likimo dovana.
Skraidykit sieloje lyg paukščiai
Ir būkit amžinai šalia!

.

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus.
Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus.
Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų.
Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų.
Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę,
Viską viską dabar jau perpus – visą ilgą gyvenimo kelią.

Dabar jūs eikite abu rankas ištiesę, tokie be galo artimi.
Per visą žemę eikite jūs dviese po mėnesienos lietumi.
Laikykitės kaip medžiai vienas kito visom sakom šaknim ir širdimis
Tegul po kojom žvaigždes krinta ir širdys dega ugnimi.
Į vieną šeimą susibūrę per visą žemę Eikite kartu…

.

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą,
Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių…
Tarytum rožių žiedlapiais baltais
svajonių vėjas Jums išpuošė gyvenimo kelius.
Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai…
Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs.
Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais!
Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.

.

Gyvenimas dviese – subtilus muzikos instrumentas, be to – styginis.
Neįtempsi – neskamba, pertemsi stygas – nutrūksta.
Viskas turi būti gerai sustyguota.

.

Būkite verti savo meilės prisipažinimų visą gyvenimą.
Branginkite vienas kitą tuomet, kai Jūsų nesuprastų niekas
kitas žemėje. Atleiskite nesusipratimus, kurie užplūsta pasikeitus
gyvenimo aplinkybėms. Sugebėkite išklausyti vienas
kito net labiausiai prislėgti ištuštėjusios dvasios.
Taip kaip negali žemėje gyventi įsimylėjėliai vienas be
kito, taip negalėkite praleisti nė vienos dienos be savo šeimos.
Te Jūsų troškimas, padaryti gyvenimą laimės šaltiniu,
užlieja Jus gerumu, atsidavimu.

.

Santuoka – ne gėlės ir fejerverkai, blizgučiai ir kaspinai.
Santuoka – ne prašmatni svita ar triukšmingas karnavalas.
Santuoka – tai du žmonės, pasiryžę gyventi vieną gyvenimą 
ir būti vienas kitam kantrybės, pakantumo, stiprybės ir meilės šaltiniu, pasiruošę kartu pakelti visas laiko sėkmės nešamas negandas.

.

Ši santuoka – kaip vynas su nuostabiausiais pagardais,
skalsi nelyg medus, ištirpęs piene.
Ši santuoka – tarsi datulių medis, vaisinga ir vešli.
Ši santuoka kaip juokas moterų skambi.
Ši santuoka neregima nelyg dangaus žydrynėj mėnesiena.
Ši santuoka – tai grožis, ji lyg Dvasia tyli.

.

Nuo šiol per pusę duonos riekę,
Per pusę džiaugsmą, nerimą pusiau,
Lai negandos už vartų pasilieka,
Juk žmogų vienišą užpult lengviau.
O mes kartu! Mes drąsūs, mes laimingi
Dvi žvaigždės šviečia du kartus ryškiau,
Dvi upės dvigubai gilesnę vagą ūžia,
Du, o du takai, į platų kelią susilieja.

.

Nemunėlio delnuose išplukdykite saulę
Į šviesos ir dorybės paslaptingą pasaulį:
Prisikirskite medžių, padarykite plaustą;
Debesėlį išgręžę, paprašykite griausmo.
Kad dundėtų pakrantės, kad aidėtų gimtinė,
Kai abu už parankės eisit šeimai užgimę;
Atsigerkite saulės iš rasos rytmetinės
Ir svajonių pasauliu lai pulsuoja krūtinė…
Už šeimyninę laimę – tarsi vilkas už vilką!
Už neliečiamą meilę – kad vaikai nenuviltų!

.

Ateina toks laikas – lakštingaloms suokti,
Žiedams ir jausmams sužydėti.
Ateina toks metas – mylėti ir tuoktis
Ir dviem savo lizdą sudėti.
Mes jums palinkėsim – darnos, atidumo
Ir visad viens kitą paremti.
Kasdien ir tada, kai užgriūtų sunkumai
Vieningai ir taikiai gyventi.
Tegu neužgesta jaukus žiburėlis
Šeimos židiny ir namuos
Ir meilės tyros te netemdo šešėliai
Dabar ir vėliau, – niekados.

.

Žvaigždės iš dangaus regės Jus,
Žemė akmenis paklos po kojom.
Jūsų meilė – lyg žvaigždės šviesa,
lyg akmens tvirtumas Jūsų meilė.
Kantrūs būkite vienas kitam –
viesulai užgrius ir greit nurims.
Laisve būkite vienas kitam – būkit šiluma ir atjauta.
Meile būkite – ji ir jausmai, ir kūnas.
Dar – bebaimiai būkit viens kitam.

.

Piliastrų marmuras baltuoja.
Altorių maldos klupdo Jus
Ir angelai Jums giesmę groja,
Paliesdami sparnais varpus.
Palaimos žvilgsnis virs krūtinių
Nuslys į dangų pro žvakes,
O tyros maldos lies žvaigždynus
Ir meilės dvasioj amžiais degs.
Mes linkim laimės amžinos
Klestėjimui jaunos šeimos!

.

Būkite kaip saulė:
Savo širdžių šilumą
Dovanokite ir žmogui,
Ir medžiui, ir paukščiui,
Ir gėlei.
Būkit kaip šaltinis:
Iš gerumo versmės
Leiskit visiems pasisemti.
Nuoširdumas, kantrybė,
Švelnumas
Su jumis tegul lieka gyventi.

.

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus.
Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus.
Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų.
Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų.
Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę,
Viską viską dabar jau perpus – visą ilgą gyvenimo kelią.

.

Būkite vienas kitam saulė – ji kelią nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa – ji dulkes nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

.

Tebūna namai Jūsų jaukūs ir šviesūs,
Telydi Jus meilė, ramybė, taika,
Viens kito petys prie šalies visada –
Mokėkite būti kartu.
Jei būtų gyvenime kartais sunku –
Nebokit, praeina audra su ledais,
Vėl šypsosi saulė skaisčiais spinduliais.
Tik žodis kartus kartais lieka ilgam –
Neduokit ištrūkti Jūs žodžiui piktam.
Jei vienas suklysta, te draugo ranka
Suranda jo ranką švelniai visada.
Gyvenime kliūtys visai nesvarbu,
Jei tik mokėsite būti kartu.

.

Ne dėl idėjų žmonės veda,
Ne dėl sparnų jauniems dangus –
Tiesiog mylėt puiku ir gera
Pajutus skonį būt kartu.
Į druską padažykit duoną
Ir prisiminkit, kaip sūru,
Kad nesijaustų niekas „ponu”
Tarp dviejų virtusių Vienu.
Paduokit savo meilei ranką –
Jai Jūsų dviejų nepakanka.

.

Visi draugai šiandien pavydi
Tokios šviesios, skaisčios dienos.
Jų žvilgsniai gražią porą lydi,
O lūpos posmus atkartos,
Linkėdamos jauniesiems laimės,
Ilgų, gražių, dosnių dienų,
Šiltos kaip duona meilės saulės,
Pavasarių tik be šalnų!

.

Skamba varpinės rotušių bokštuos!
Trimituoja danguj Angelai!
Veža piršlį melagį Jo pokštuos
Sidabriniai jaunikio žirgai.
Lyg šventykloje žvakė įkaitus
Tirpsta laimė balta suknele.
Tyra meilė nutvieskus Jos veidus
Vainikuos aureole šventa.

.

Mieli jaunavedžiai,
Te saulė Jus visad sušildo,
Te meilė būna visada,
Te Jūsų norai išsipildo,
Te pranašas Jums laimę lemia.
Te šie žiedai Jums amžiams lieka,
Ir dar labai, labai linkime Jums tai,
Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj.

.

Lai kyla paukščiai lig dangaus,
Kur saulės ir mėnulio rytas,
Kur niekas laimės neapgaus,
Vienatvės iš namu išvytas.
Beprasmės dienos lai išnyks,
Išblės jaunatviškas siautimas.
Bet atminimuose liks širdis
Laukiniam ilgesy parimus.
Kas remiasi į meilės dvasią –
Šeimos tvirtumo laimę tęsia.

.

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Te nedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, –
Drauge žygiuodami, Jaunieji!

.

Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,-
Mylėkit vienas kitą.
Kai viesulai ims siausti
Ir negandom dangus pajuos,-
Laikykit vienas kitą.
Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,-
Matykit vienas kitą.
Kai džiaugsmas degs,
Ar skausmas maus Jums širdį,-
Girdėkit vienas kitą.

.

Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai,
Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai
Ir net tada, kai meilė mašinos reguliuos
Mes tikime, kad jūsų meilė žydės be paliovos.

Kai būdami senukai sapnuosit anūkus
Su meile prisiminkit praėjusius laikus.

Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves:
Pirma į Sidabrines,vėliau į auksines.
Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina
ir laimė tikra – lyg taurė sklidina.

.

Būkite vienas kitam saulė – ji kelia nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa – ji dulkės nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu – jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.

.

Jeigu eisit, eikit dviese
Susikibkite tvirčiau,
Taip kely rečiau pargriūsit
Ir nueisite tiesiau.
Lai virš jūsų šviesaus lango
Tamsūs debesys nesklando,
Kaip kad mėgsta jie sklandyt
Ir lai gandras jus aplanko,
Kaip kad mėgsta aplankyt…
Nesipykit, nesibarkit, kaip kad būna kitą syk.. 

.

Suradę meilę, ją branginkit
Tegu su metais ji tvirtės
Ji – ne atodūsiai jausmingi
Ne kuždesiai vidur nakties.
Drauge gyvenimą praeinant
Bus visko: vėjų ir speigų
Juk meilė panaši į dainą,
O ją sudėt labai sunku. 

.

Būkit laimingi vienam pasauly,
Ant vieno kelio, po vieną saulę
Meilę branginkit, laimę apginkit
žiedais žydėkit, žiedus auginkit.
Būkit laimingi.

.

Kai eisit, eikit tik kartu per žemę
Siaurais takeliais eikit kur šviesiau
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų
Lašelį laimės gerkite pusiau.

.

Jau likimas Jums žiedus sumainė,
Jau prisiekta mylėt amžinai.
Tegul būna graži Jūsų meilė,
Tegul gimsta Jums gražūs vaikai.
Tad dalinkitės Judu vargais,
Ir laimės mažyte dalele.
Viską, viską dabar jau perpus,
Visą ilgą gyvenimo kelią.

.

Branginti meilę – reik mokėti,
Kas metai dvigubinti ją.
Mylėti – tai ne sode sėdėti
Ar dūsauti mėnulio šviesoje.
Gyvenant darganos užeina
Ir jas pakelt drauge reikės,
Juk meilė panaši į dainą,
O dainą ne bet kas sudės.
Vestuvių proga linkiu kuo didesnio abipusio sutarimo ir ištikimybės.

.

Kiek pavasarių žaliuoja prieky,
Mokėkit laukti – patys jie ateis,
Gyvenimą mylėdami mokėkit
Dalytis juo kai reikia su kitais..

Tegul ant jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas
Tegul jau niekad neišskirs.